Home VFX Toyota – Drive Happy Project . . .

Toyota – Drive Happy Project . . .

2433
0

Toyota – Drive Happy Project . . .
โฆษณาจาก Toyota อีกงานนึงครับ คราวนี้มาเป็นตัวสัตว์ประหลาด
ลองชมดูครับ . . .

Toyota – Drive Happy – VFX Breakdown . . .
ส่วนนี่เป็นเบื้องหลังงาน เน้นที่การออกแบบคาเรกเตอร์ตัว
สัตว์ประหลาดครับ . . .

. . . . .